Skip to main content

Kongskilde Industries

Polityka prywatności

Dla Kongskilde Industries A/S ważne jest, aby nasi klienci i partnerzy biznesowi mieli pewność, że obchodzimy się z danymi osobowymi w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych RODO (UE) 2016/679.

POLITYKA PRYWATNOŚCI NA NASZEJ STRONIE GŁÓWNEJ

Kongskilde Industries, październik 2022 r.

Czym są dane osobowe
Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio powiązane z aktualnie żyjącą osobą. Typowe dane osobowe obejmują: Numer rejestracji cywilnej, imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Ponadto zdjęcia osób i adresy IP mogą być również klasyfikowane jako dane osobowe. Numer Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej stanowi dane osobowe, jeśli należy do jednoosobowej działalności gospodarczej. RODO/Rozporządzenie o ochronie danych nie obejmuje osób prawnych.

Kiedy przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Dane osobowe są podawane i uzyskiwane na stronie głównej w związku z relacją z klientem. Dane osobowe mogą być również przetwarzane podczas kontaktowania się z dostawcami, partnerami biznesowymi i innymi zainteresowanymi stronami. Dane te są przez nas przetwarzane przede wszystkim w związku z zawieraniem, administrowaniem i wykonywaniem zawartych umów oraz w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, gdy korzystają Państwo z naszego wsparcia, odwiedzają naszą stronę internetową, uczestniczą w organizowanym przez nas wydarzeniu lub gdy kontaktują się Państwo z nami w jakikolwiek inny sposób (np. otrzymując biuletyny, pobierając informacje o produktach i aktualizacje produktów lub inne usługi online, które możemy oferować za pośrednictwem naszej strony internetowej).

Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy?
Przykłady danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy, obejmują następujące dane:

  • Dane kontaktowe, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail
  • adres IP i dane dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (pliki cookie)
  • Inne dane podane w podaniach o pracę

Zgoda
Podając dane osobowe, jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie tych danych przez Kongskilde do wyżej opisanych celów. Niniejszym akceptują Państwo również Kongskilde jako upoważnionego administratora Państwa danych. Jeśli zdecyduje się Pan/Pani nie podawać swoich danych osobowych, nie uniemożliwi to Panu/Pani odwiedzenia naszej strony głównej, ale może uniemożliwić Panu/Pani korzystanie z niektórych usług i przechodzenie do określonych obszarów strony głównej, które mogą wymagać zalogowania się lub zarejestrowania w inny sposób. Newslettery i inne formy komunikacji bezpośredniej umożliwiają rezygnację z subskrypcji w dowolnym momencie.

Tworzenie konta na naszej stronie internetowej
Niektóre usługi na naszej stronie internetowej (pobieranie broszur itp.) wymagają logowania, a tym samym utworzenia konta użytkownika z podaniem ograniczonej liczby informacji profilowych, takich jak imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, kraj i adres e-mail, a także utworzenie własnego hasła. Wymienione informacje – z wyjątkiem Państwa hasła, które będzie znane tylko Państwu – zostaną ujawnione menedżerowi regionu ds. kluczowych klientów w Kongskilde w celach marketingowych. Marketing będzie obejmował wyłącznie bezpośredni kontakt między Państwem a Kongskilde i nie będzie przekazywany stronom trzecim. Aby dokończyć tworzenie konta użytkownika, zostaną Państwo poproszeni o zaakceptowanie naszych warunków opisanych powyżej w niniejszej polityce prywatności. Mają Państwo możliwość zażądania usunięcia swojego konta użytkownika i profilu w dowolnym momencie, co spowoduje również uchylenie prawa do kontaktowania się z Państwem.

Ochrona Państwa danych osobowych
Dane osobowe są przechowywane za kilkoma zaporami ogniowymi na bezpiecznych serwerach z ograniczonym dostępem przez pracowników Kongskilde Industries A/S. Kongskilde używa protokołu Secure Sockets Layer (SSL), który jest standardową technologią bezpieczeństwa służącą do nawiązywania bezpiecznego połączenia między serwerem internetowym a przeglądarką internetową. Technologia ta zapewnia, że dane przesyłane między serwerem internetowym a przeglądarką pozostają prywatne.

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Państwa danych osobowych żadnym partnerom spoza naszej organizacji. Jednakże od czasu do czasu korzystamy z pomocy poddostawcy, który oferuje ograniczone usługi w imieniu Kongskilde Industries A/S. Mogą to być usługi wysyłkowe i pakietowe, obsługa klienta i rejestracja w związku z tym lub w związku z umową z klientem. W takich przypadkach przekazujemy tylko te informacje, które są absolutnie niezbędne, a nasz poddostawca ma zakaz wykorzystywania danych osobowych do innych celów. W przypadkach, w których taka pomoc lub świadczenie usług zgodnie z RODO może wymagać umowy o przetwarzaniu danych, zapewniamy zawarcie takiej umowy z odpowiednim usługodawcą lub poddostawcą.

Kongskilde Industries A/S jest spółką globalną i od czasu do czasu dane osobowe będą przekazywane między głównym adresem a spółkami zależnymi w Unii Europejskiej lub poza nią w wyżej wymienionych celach i zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe nie będą przekazywane nikomu spoza Kongskilde, chyba że udzielono na to zgody lub jest to wymagane zgodnie z obowiązującym prawem. W bardzo rzadkich przypadkach Kongskilde może, bez uprzedniego powiadomienia, ujawnić dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu: a) Kongskilde w celu przestrzegania przepisów prawa, lub b) w celu ochrony i obrony praw i własności Kongskilde, w tym stron domowych, lub c) działanie w całkowicie szczególnych okolicznościach w celu ochrony Kongskilde i jej pracowników, klientów, stron internetowych lub społeczeństwa.

W organizacji Kongskilde stosujemy środki bezpieczeństwa, które są niezbędne do zapewnienia, że Państwa dane osobowe są zabezpieczone przed nieuprawnionym użyciem i zapewniamy Państwu możliwość zweryfikowania informacji, które mogli nam Państwo udostępnić (wycofanie zgody).

W jaki sposób mogą Państwo wycofać swoją zgodę?
Dajemy Państwu możliwość wycofania zgody na każdą formę bezpośredniego kontaktu z naszej strony w związku z prośbami o aktualizację produktów, biuletynami i inną komunikacją bezpośrednią. Zgodę można wycofać, korzystając z linku w naszym kontakcie elektronicznym lub pisząc do nas na adres e-mail gdpr@kongskilde-industries.com.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak długo są nam potrzebne do realizacji celów, dla których dane te są gromadzone, w tym do celów statystyk sprzedaży. Możemy przechowywać dane przez dłuższy czas, jeśli jest to konieczne do spełnienia wymogów prawnych w celu ochrony naszych interesów prawnych.

Państwa prawa
Kongskilde Industries A/S odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Na Państwa żądanie lub z własnej inicjatywy poprawimy, zanonimizujemy, usuniemy lub uzupełnimy dane, które zostaną uznane za nieprawidłowe, niekompletne lub wprowadzające w błąd. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami w celu wycofania informacji zawierających Państwa dane osobowe, pisząc do naszej osoby odpowiedzialnej za dane na adres gdpr@kongskilde-industries.com.

Pliki cookie
Strona internetowa Kongskilde wykorzystuje tzw. pliki cookie. Wykorzystujemy dane gromadzone i przechowywane podczas normalnego korzystania z naszej strony internetowej w celu zapewnienia funkcjonalności i poprawy komfortu użytkowania. Większość przeglądarek ma standardowe ustawienie, które akceptuje korzystanie z plików cookie, ale użytkownicy strony internetowej mogą łatwo zapobiec przechowywaniu plików cookie na komputerze za pomocą określonego ustawienia przeglądarki, które zablokuje pliki cookie lub usunie już zapisane pliki cookie. Informacje na ten temat są opisane w instrukcjach przeglądarki lub w funkcji pomocy, którą można zwykle otworzyć w przeglądarce komputera.

Prawa autorskie / wykorzystanie materiałów ze strony internetowej
O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie treści na stronie Kongskilde Industries A/S stanowią własność chronioną prawem autorskim. Materiały publikowane na stronie www.kongskilde-industries.com mogą być pobierane do użytku osobistego, jednak pod warunkiem, że nie zostaną z nich usunięte informacje o prawach autorskich do tych materiałów. Materiał nie może być wykorzystywany do innych celów bez pisemnej zgody Kongskilde Industries A/S.

Znaki towarowe i patenty
Wszystkie znaki towarowe, logo i znaki usługowe wyświetlane na stronie www.kongskilde-industries.com są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Kongskilde Industries A/S. Żadne inne firmy nie mogą używać znaków towarowych Kongskilde Industries A/S bez pisemnej zgody Kongskilde Industries A/S. Żadna część strony internetowej nie może być traktowana jako pozwolenie lub licencja na używanie znaku towarowego lub chronionego patentem wynalazku, który jest wyświetlany na stronie internetowej, bez pisemnej zgody Kongskilde Industries A/S.

Linki do innych stron internetowych
Polityka prywatności Kongskilde ogranicza się wyłącznie do informacji uzyskanych na własnej stronie internetowej Kongskilde. Wszystkie linki i odniesienia do innych stron internetowych są wyświetlane na stronie www.kongskilde-industries.com wyłącznie w celach informacyjnych i dla dodatkowej wygody użytkownika. Kongskilde Industries A/S nie sprawdziła tych stron i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność lub wiarygodność treści takich stron lub za materiały, które są umieszczane lub publikowane na tych stronach.

Przetwarzanie danych osobowych podczas rekrutacji
Kiedy szukają Państwo pracy w grupie Kongskilde Industries, otrzymujemy i przetwarzamy wiele Państwa danych osobowych. Mogą to być ogólne dane osobowe (takie jak numer stanu cywilnego), ale mogą to być również specjalne dane osobowe lub dane dotyczące okoliczności karnych. Celem gromadzenia danych podczas procesu rekrutacji jest możliwość oceny, czy jest Pan/Pani wykwalifikowanym kandydatem na stanowisko w grupie Kongskilde Industries. W takim przypadku ponosimy odpowiedzialność za Państwa dane osobowe, którymi się posługujemy.

Składając wniosek pocztą elektroniczną, jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na rejestrację przez nas Państwa danych osobowych, na to, że podane informacje są prawidłowe oraz na to, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych.

Poniżej mogą Państwo dowiedzieć się więcej o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, gdy ubiegają się Państwo o pracę w naszej firmie.

Kiedy otrzymamy Państwa zgłoszenie:
Rejestrujemy dane osobowe pochodzące z Państwa aplikacji, CV i wszelkich innych załączników. Zazwyczaj jest to imię i nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, numer telefonu, adres e-mail, stan cywilny, wykształcenie, historia kariery, prawo jazdy, rekomendacje i referencje. Rejestrujemy przekazane dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia o danych osobowych, ponieważ dotyczą one danych osobowych, które przesłali nam Państwo osobiście w celu zatrudnienia. Szczegółowo oceniamy kwalifikacje każdego kandydata w odniesieniu do ogłoszonego stanowiska. Po zapoznaniu się z aplikacjami wybieramy kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci, którzy nie będą brani pod uwagę, zostaną o tym poinformowani.

Jeśli zostanie Pan(i) wybrany(-a) na rozmowę kwalifikacyjną:
Podczas rozmów kwalifikacyjnych często otrzymujemy dodatkowe informacje o Panu/Pani, które odnotowujemy do wykorzystania w dalszej części procesu rekrutacji. Stosujemy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia o danych osobowych, gdy w grę wchodzą dane osobowe podane przez Państwa w celu zatrudnienia.

Dane uzyskane z mediów społecznościowych:
Wyszukiwanie w mediach społecznościowych (takich jak LinkedIn lub portale pracy) może być dla nas istotne podczas rekrutacji na stanowiska, które koncentrują się na relacjach z klientami i biznesem. W tym przypadku stosujemy zasadę wyważenia interesów określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o danych osobowych jako podstawę do pozyskiwania informacji o kandydatach z mediów społecznościowych. Robimy to wyłącznie po to, aby móc ocenić, czy Państwa profil pasuje do firmy i konkretnego stanowiska.

Dane z testów osobowości:
W związku z rekrutacją na określone stanowiska czasami korzystamy z testu osobowości, jeśli jest to istotne w odniesieniu do danego stanowiska. Celem jest ocena konkretnych umiejętności i profilu dla danego stanowiska. Jako podstawę przetwarzania tych danych stosujemy Pana/Pani zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o danych osobowych, w związku z czym zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody przed testem. Może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, wycofanie to staje się skuteczne od momentu wycofania. W związku z tym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych do momentu wycofania przez Państwa zgody.

Uzyskanie wpisu do rejestru karnego:
Jeśli uzyskaliśmy kopię Pana/Pani rejestru karnego w związku z rekrutacją, usuniemy ją, gdy tylko zarejestrujemy, że widzieliśmy Pana/Pani rejestr karny.

Dane od poprzednich pracodawców:
W przypadku niektórych stanowisk konieczne jest uzyskanie referencji od poprzednich pracodawców. Jeśli uzyskamy referencje od jednego lub większej liczby Pana/Pani poprzednich pracodawców, zarejestrujemy otrzymane dane. W tym celu stosujemy Państwa zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o danych osobowych. W związku z tym zostanie Pan(i) poproszony(-a) o wyrażenie zgody, zanim skontaktujemy się z Pana(-i) poprzednim(-i) pracodawcą(-ami). Może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, wycofanie to staje się skuteczne od momentu wycofania. W związku z tym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych do momentu wycofania przez Państwa zgody.

Zezwolenia na pobyt i pracę:
Warunkiem zatrudnienia w grupie Kongskilde Industries jest posiadanie ważnych zezwoleń na pracę i pobyt. Jeśli ze względu na swój status obywatelski musi Pan/Pani posiadać pozwolenie na pracę i pobyt, aby legalnie pracować w Danii, uzyskamy również kopię Pana/Pani pozwolenia na pracę i pobyt, ponieważ jesteśmy zobowiązani do zagwarantowania tego zgodnie z § 59 ust. 5 ustawy o cudzoziemcach. W tym celu stosujemy 6 (1) c Rozporządzenia o Danych Osobowych.

Przechowywanie i usuwanie podań o pracę:
Jeśli Pana/Pani podanie o pracę zostanie odrzucone, usuniemy Pana/Pani dane osobowe oraz wszelkie wyniki testu osobowości/notatki itp. najpóźniej miesiąc po tym fakcie. Jeśli są Państwo zatrudnieni, zachowamy dane, które są częścią procesu rekrutacji w Państwa aktach osobowych. Jednak w niektórych sytuacjach chcielibyśmy zachować Pana/Pani wniosek, nawet jeśli został on odrzucony za pierwszym razem. Zostanie to zrobione w celu późniejszej potencjalnej rekrutacji. Jeśli będziemy chcieli zapisać Pana/Pani wniosek, poprosimy Pana/Panią o zgodę na to, a w takim przypadku wniosek zostanie zapisany na okres do sześciu miesięcy, chyba że uzyska Pan/Pani nową zgodę.

Inni odbiorcy Państwa danych osobowych:
W związku z procesem rekrutacji istnieją inne osoby, które otrzymają Państwa dane osobowe. Może to obejmować urzędników publicznych lub dostawców, którzy zapewniają systemy i wsparcie dla funkcji administracyjnych, takich jak rekrutacja i agencje pracy tymczasowej, podmioty przeprowadzające testy osobowości oraz organy publiczne w związku z tworzeniem elastycznych miejsc pracy i podobnych rozwiązań.

Państwa prawa:
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych i Ustawy o Danych Osobowych przysługuje Państwu kilka praw. Mają Państwo między innymi prawo do uzyskania dostępu do informacji, które posiadamy na Państwa temat, prawo do usunięcia informacji na Państwa temat oraz prawo do wycofania różnych zgód. Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt pod adresem gdpr@kongskilde-industries.com.

Bieżące zmiany w naszej Polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do bieżącej aktualizacji lub zmiany naszej polityki prywatności. Będziemy jednak dążyć do tego, aby obowiązująca wersja polityki prywatności była zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.